• First Semester:
  1st Period: World History Regular 
  2nd Period: AP World History → Google Classroom Code = lkcupp6
  3rd Period: World History Regular 
  4th Period: Planning

  Second Semester:
  1st Period: AP World History → Google Classroom Code = 6jpqdjd

  2nd Period: World History → Google Classroom Code = y346y5v

  3rd Period: Planning
  4th Period: World History → Google Classroom Code = 7dpnwxa